MILJÖPOLICY

Miljöpolicy Hässleholm AIS friidrott
Verksamheten inom HAIS skall bedrivas på ett varsamt sätt gentemot vår natur och
naturresurser. Vi hushåller med våra materiella resurser och strävar efter att välja produkter som kan återvinnas eller återanvändas, med bibehållen eller ökad nytta för våra medlemmar.
Vi planerar vår verksamhet för optimala transportinsatser, ökad effektivitet och minskad
miljöpåverkan. Vi ska aktivt leva upp till gällande miljölagar och ha de tillstånd (från kommuner och länsstyrelser) som krävs för att bedriva vår verksamhet.


Handlingsplan:
– Samåkning till och från träning och tävling skall ske då så är praktiskt möjligt. Cykel
är praktisk vid kortare resor och ger dessutom ”gratis” träning!
– Miljömärkta produkter skall användas där så är ekonomiskt och praktiskt försvarbart.
Styrelsen har till uppgift att se till att detta efterlevs.
– Avfall skall sorteras och lämnas för återvinning.
– Dubbelsidig utskrift samt e-post skall användas för att spara papper och kostnader.
En träning eller tävling skall inte lämna några andra spår än fotavtryck!